Abonnementsbetingelser for forbruger / medlemmer af BoardPower Network

Læs her om de betingelser, der er forbundet med at oprette et BoardPower Network-abonnement​

 

Nærværende abonnementsbetingelser gælder for abonnementsaftaler mellem  ”abonnenten” og BoardPower ApS, herefter BoardPower.

 

Alle privatpersoner kan tegne abonnement hos BoardPower. Halvoffentlige virksomheder, hvor det offentlige enten ejer eller finansierer størstedelen af driften eller har et flertal i virksomhedens bestyrelse, kan ligeledes tegne abonnement hos BoardPower.

 

Abonnementstyper

BoardPower har fire forskellige abonnementstyper.

 

  1. Med garanti og månedlig betaling
  2. Med garanti og årlig betaling
  3. Uden garanti og månedlig betaling
  4. Uden garanti og årlig betaling


1) Dette abonnement indeholder tilmelding til BoardPower Network og giver adgang til at komme i spil, når BoardPower håndterer bestyrelsesrekrutteringer. Abonnenten orienteres løbende om poster som abonnenten er kommet i spil til. Er abonnenten ikke kommet i spil i en periode på 6 måneder fra tilmelding, så kan abonnenten vælge at få yderligere 6 måneders medlemskab gratis. Det er abonnenten, der selv skal rette henvendelse om denne forlængelse.


2) Dette abonnement indeholder tilmelding til BoardPower Network og giver adgang til at komme i spil, når BoardPower håndterer bestyrelsesrekrutteringer. Abonnenten orienteres løbende om poster som abonnenten er kommet i spil til. Er abonnenten ikke kommet i spil i en periode på 6 måneder fra tilmelding, så kan abonnenten vælge at få yderligere 6 måneders medlemskab gratis. Det er abonnenten, der selv skal rette henvendelse om denne forlængelse.

 

3) Dette abonnement indeholder tilmelding til BoardPower Network og giver adgang til at komme i spil, når BoardPower håndterer bestyrelsesrekrutteringer. Abonnenten orienteres løbende om poster som abonnenten er kommet i spil til.


4) Dette abonnement indeholder tilmelding til BoardPower Network og giver adgang til at komme i spil, når BoardPower håndterer bestyrelsesrekrutteringer. Abonnenten orienteres løbende om poster som abonnenten er kommet i spil til.

 

BoardPower’s ydelse

Som abonnent hos BoardPower får abonnenten adgang til at komme i spil til bestyrelsesposter i ind- og udland. BoardPower tager løbende kontakt til bestyrelser for at sælge kandidater ind til bestyrelsen – primært via ejer og/eller bestyrelsesformand. BoardPower modtager som regel betaling/honorar fra det selskab/den organisation, som bestyrelsen findes i.

Udover denne grundydelse tilbyder BoardPower en række artikler, E-bøger og andet relevant materiale til medlemmer.

Oprettelse af abonnement

Aftale med BoardPower om oprettelse af abonnement anses for indgået ved abonnentens accept af nærværende betingelser i forbindelse med, at abonnementstilmeldingsformularen udfyldes og videreformidles til BoardPower online via www.BoardPower.dk og ved betaling af abonnementsfakturaen.

 

BoardPower skal ved indgåelse af abonnement have korrekte oplysninger om navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse samt navn, telefonnummer og e-mailadresse på en kontaktperson, hvortil alle oplysninger om abonnement kan sendes.

Abonnementsperiode

Et abonnement hos BoardPower følger den aftalte abonnementsperiode. Abonnementet fornys automatisk, indtil det opsiges skriftligt af enten BoardPower eller abonnenten via brev eller e-mail til info@BoardPower.dk 

Betaling og opsigelse af abonnement

Priserne justeres løbende og fremgår af BoardPower hjemmeside. Faktureringen foretages løbende månedsvis eller årligt

Abonnementet kan opsiges til enhver tid, dog senest 14 dage før udløbet af indeværende abonnementsperiode. Opsigelsen har virkning for den næstkommende abonnementsperiode. Abonnementsperioden fremgår af fakturaen.

Betalingen for abonnementet tilbagebetales ikke ved opsigelse, uanset at abonnementet ikke benyttes.

Manglende betaling anses ikke som en opsigelse af abonnementet.

Når et abonnement er opsagt, og virkningen indtræder, er det ikke længere muligt at komme i spil til bestyrelsesposter, selvom relevante poster måtte blive håndteret af BoardPower.

For sen betaling

Betales abonnementsafgift ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst. Ved for sen betaling beregnes rente i overensstemmelse med Rentelovens til en hver tid gældende Procesrente. Hvis det skyldige beløb ikke bliver betalt senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, bliver abonnementet spærret indtil restancen er udlignet. Er det skyldige beløb ikke indbetalt senest ved månedens udgang, vil abonnementet blive betragtet som misligholdt med heraf følgende krav mod kunden.

Abonnements- og prisændringer

BoardPower kan ændre nærværende abonnementsvilkår samt abonnementspriserne, men kun fremadrettet og efter udløb af en abonnentens periode. Varsel skal gives med mindst 60 dages varsel. Ændringer meddeles i nyhedsbreve, ved e-mail samt på BoardPower’s hjemmeside www.BoardPower.dk.

Ændringer i kundeoplysninger

Ændringer i abonnentens oplysninger som f.eks. navn, kontaktperson, adresse, e-mail og tlf. skal meddeles til BoardPower uden ugrundet ophold.

Tavshedspligt

Ansatte hos BoardPower må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med i forbindelse med oprettelse af abonnement samt i forbindelse med BoardPower’s vejledning af abonnenterne.

Udsendelse af information og andet materiale til abonnenten

Ved oprettelse af abonnement accepterer abonnenten samtidig, at BoardPower udsender nyhedsbreve og anden information til abonnenten, som af BoardPower vurderes at være relevant i forhold til det købte abonnement til den af abonnenten navngivne kontaktperson.

Overdragelse af abonnement

Abonnementet kan ikke overdrages.

Ophør af abonnement

BoardPower forbeholder sig ret til at bringe nærværende abonnementsaftale til ophør til enhver tid, uden begrundelse og med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis BoardPower vælger at gøre brug af sin ret til at bringe en abonnementsaftale til ophør.

Hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af nærværende abonnementsaftale, vil der ikke ske nogen refusion af forudbetalte beløb.

Tvisthåndtering

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne abonnementsaftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Lader en tvist sig ikke løse ved voldgift, skal tvisten afgøres ved Byretten i København efter dansk ret, hvor andet ikke følger af retsplejeloven.​